İŞ HUKUKU


İş hukuku işçilerle işverenler arasındaki iş ilişkilerini ve sonuçlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. İş hukukunun temel ögesi işçi  olduğundan, insan odaklı bir hukuk dalıdır. İş hukuku kural olarak özel hukuk ilişkisidir. Ancak işçinin ve zayıfın korunması, sosyal devlet düşüncesiyle, emredici bir çok düzenlemeye yer verilmesi sebebi ile kamu hukuku özelliğinin de var olduğu söylenebilir.

Ülkeler çalışma hayatında emeği koruma ve çalışma barışını sağlama düşüncesiyle emredici nitelikte yasal düzenlemeler getirerek iş hayatına müdahale etmektedirler. İşçinin korunması düşüncesinden hareketle İş hukukunda, işçi lehine yorum ilkesi benimsenmiştir. Bu ilkeye göre, bir iş hukuku kuralının yorumunda tereddüt oluştuğunda, işçi lehine yoruma üstünlük tanınması gerekir. Ancak yapılacak yorum ve uygulamasında kamu düzeni ve çalışma barışına aykırılık teşkil etmemesi gerekir, yani bu hak mutlak olmayıp kamu düzeni ve çalışma barışıyla çelişmesi durumunda artık kamu düzenine ve çalışma barışına üstünlük tanınır.İşçi-işveren uyuşmazlıklarında hak kayıpları yaşamamak adına  bir avukat yardımından yararlanılması özellikle tavsiye edilir.Bu doğrultuda hukuk büromuzda Salihli iş davası avukatlığı kapsamında işçi ve işveren uyuşmazlıklarına yönelik her türlü hukuki destek,danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.